Политики за поверителност на  „НУЕВА ТРЕЙД“ ЕООД

Кои сме ние?

„НУЕВА ТРЕЙД“ ЕООД е търговско дружество със седалище и адрес на управление:
бул. „Княгиня Мария Луиза” №72
телефон:
+359 889 33 56 33

email:  info@nuevavita.bg

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация за това какви действия се
извършват с личните данни, които предоставяте на „НУЕВА ТРЕЙД“ ЕООД (наричано оттук нататък  „nuevavita.bg“)
включително:

– Какви лични данни събираме за Вас?
– Каква е целта на тяхното събиране?
– За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
– С кого споделяме Вашите лични данни?
– Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
– Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност nuevavita.bg декларира, че прилага всички технически и организационни мерки

за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Какви лични данни събира 
nuevavita.bg?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти, nuevavita.bg събира следната информация за Вас:

– Име, фамилия, телефон, електронна поща, адрес, при попълване на формата ни за поръчка, поместени на нашата

уеб-страница nuevavita.bg;
– Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес,

GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
– Данни за Вашето потребителско поведение при посещение на уеб страницата ни, получена чрез използването

на Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

–  Вашият имейл, предоставен лично от Вас, след предварително предоставено съгласие от Вас, за изпращане на електронен
бюлетин с рекламни съобщения, за да можете да се възползвате от безплатните ни ресурси /сваляне на онлайн книги и

резултати от тестове/, или получаване на друга релевантна информация.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране,

изтриване, унищожаване и др.

На какво основание nuevavita.bg обработва личните Ви данни ?

nuevavita.bg събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас

договори за стоки и услуги – на договорно основание.

nuevavita.bg събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас

за целите на обработването. Например за изпращане на пратки с вашите поръчки.

nuevavita.bg може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес,

освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

Какво са бисквитки и какви бисквитки ползваме ние?

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава

уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно

съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на
терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас
и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към

помощните функции на Вашия браузър.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на „бисквитките“, които използваме.

Абсолютно необходими бисквитки

Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата.

Тази категория включва, напр.:

– „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
– „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);
– „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);
– „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

За какви цели събираме Вашите лични данни, т.е. защо ги събираме, съхраняваме, предаваме и унищожаваме?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително:

– За да Ви предоставим достъп до услугите/продуктите на нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
– За да изпратим Вашите поръчки чрез попълнената форма за поръчки;

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти, nuevavita.bg обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно
физическата идентичност по следните начини:

– чрез попълване от Ваша страна на формата за поръчка на нашия уеб сайт;
– чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на nuevavita.bg;
– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;
Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът е различен.

Данните, необходими за извършване на доставка на Вашата поръчка се предоставят и съхраняват от куриерска фирма „Еконт” ЕООД за срок на съхранение, необходим на куриерската компания. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законова основание за продължаване на съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Изтриват се окончателно (перманентно) от нашата система записите за Вас, както и се унищожават, в случай на наличие – хартиените носители. Данните, необходими за рекламни цели се съхраняват не повече от 180 дни.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

nuevavita.bg се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети към Вас задължения. nuevavita.bg има право да разкрива и предава личните Ви данни на трети лица доколкото съществува необходимост за целите на изпълнение на постъпилото от Вас запитване да бъде предоставено съдействие от трети лица. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно nuevavita.bg да разкрие личните Ви данни на следните лица:

– Подизпълнители и доставчици на услуги като експерти, консултанти;
– Нашите партньори, които са свързани с предоставянето на услугите/продуктите, към които имате интерес;

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

– По изрично искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
– По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

– Правото на достъп до личните данни, които nuevavita.bg обработва за Вас и да получите копие от тях;
– Право да искате от nuevavita.bg коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на  info@ nuevavita.bg;
– Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
– Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от nuevavita.bg, в случай че са налице условията за това.
– Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
– Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво значи всяко от горните права?


Право на достъп до личните данни.

Данните по т. 1 не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, oбработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това. Вие имате право да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.

При нарушаване на правата Ви, имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло
в сила решение на съда.

Промени в Политиките за поверителност

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (info@nuevavita.bg) на предоставената от Вас електронна поща.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения на уеб портала на nuevavita.bg.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на адрес: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” №72
Електронна пощa:  info@nuevavita.bg